Aquest lloc web utilitza “cookies” pròpies i de tercers per a poder oferir-vos un bon servei. En navegar pel nostre web n’accepteu l’ús. Més informació x

Model de gestió

Aquest espai, obert el 2015 i actualitzat any a any, pretén respondre una sèrie de preguntes generals sobre el Festival i moltes més amb la voluntat d’apropar encara més Temporada Alta al públic i amb el ferm compromís, mantingut des dels inicis, de transparència i retiment de comptes davant de la ciutadania en relació amb un dels esdeveniments culturals més notables al nostre país.

MODEL DE GESTIÓ 2017 - DESCARREGA'L 

MODEL DE GESTIÓ 2016 - DESCARREGA'L

MODEL DE GESTIÓ 2015 - DESCARREGA'L

Sobre el naixement i les bases del Festival

El festival Temporada Alta és una idea de Bitò Produccions. La primera edició del Festival va ser l’any 1992 i es fa des del primer moment amb la col·laboració estreta de l’ Ajuntament de Girona. Aquell any es van representar 4 obres, en 20 funcions, al llarg de 26 dies. El pressupost inicial no arribava als 46.2770€ (7,7 milions de les pessetes d’aleshores). L’any 2017 Temporada Alta és una realitat plenament consolidada amb la representació de prop 100 obres, i amb un pressupost globalde 3,075 milions d’€. En tots aquests anys, a part de l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’INAEM i l’Ajuntament de Salt han anat enfortint la seva vinculació al Festival, donant un suport essencial per al seu creixement. De fet, la col·laboració entre el món privat i el públic ha afavorit la consolidació d’un festival que, tot i néixer de la iniciativa privada, cobreix una necessitat d’interès públic en favor de la cultura del nostre país.

Des de la seva creació, Temporada Alta ha tingut una evolució del tot ascendent, tant des d'un punt de vista quantitatiu com sobretot qualitatiu: avui és considerat per la crítica i la professió com el festival de teatre més important de l’Estat, juntament amb el Grec, i indiscutiblement com un dels festivals més ben valorats de l’escena europea. De fet, el baròmetre anual de la cultura, elaborat per la Fundación Contemporánea i encarregat pel Ministerio de Cultura, ha situat Temporada Alta com el vuitè esdeveniment cultural més destacat del 2015 a l’Estat espanyol (al costat de Caixaforum i el Museu Guggenheim), essent d’aquesta manera el primer festival d’arts escèniques a l’Estat i el primer esdeveniment de Catalunya.

Temporada Alta és essencialment el marc d’exhibició de moltes obres en l’àmbit de les arts escèniques, però al mateix temps ha esdevingut un marc de creació artística, de creació de xarxes d’intercanvi i de foment de la producció. Temporada Alta és un festival dirigit, produït i gestionat per Bitò Produccions, entitat mercantil de caràcter privat, que es responsabilitza de la direcció artística, producció, tècnica, comercial, financera i administrativa. Bitò Produccions  destina a Temporada Alta tots els recursos materials i humans necessaris per a la seva realització i bon funcionament.

Sobre les claus d’èxit de Temporada Alta

L’èxit del festival es basa en una programació que té aquests eixos:

 • Fer de porta d’entrada a Catalunya dels millors espectacles de l’escena internacional.
   
 • Exercir de motor de l’escena catalana, potenciant la creació de noves produccions que, després del festival, nodriran els teatres catalans i de fora, al llarg de tota la temporada.
   
 • Ser un espai d’innovació i de suport a l’autoria catalana.
   
 • Fer de pont entre l’escena catalana i l’escena internacional.
   
 • Esdevenir un lloc de trobada entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu.

Amb aquestes línies motrius es basteix una programació adreçada a tot tipus de públic, des de les persones menys avesades a anar al teatre fins a aquelles més enteses o que s’hi dediquen professionalment. Amb aquesta voluntat, Temporada Alta presenta una programació oberta i amb una àmplia varietat de gèneres i llenguatges artístics diferents.

L’èxit de Temporada Alta es basa en la conjunció de tot un seguit de factors que, en el seu conjunt, justifiquen i expliquen el seu creixement: el seu arrelament al territori; la capacitat d’innovar  any a any; la capacitat per crear xarxes d’intercanvi entre creadors catalans i d’altres països; el foment del treball col·laboratiu entre professionals nacionals i internacionals a través de coproduccions; esdevenir un punt de trobada entre el teatre europeu i el llatinoamericà; la fortalesa de poder fer produccions pròpies; la incorporació de noves disciplines com la música, el circ, el cinema o la dansa (cosa que comencen a fer en paral·lel els festivals més innovadors d’Europa); una programació internacional de primer ordre; una manera de fer arrelada al territori que es projecta al món; l’aposta per projectes escènics de caràcter social i integrador; la capacitat, responsabilitat i implicació d’un gran nombre de persones; la complicitat obtinguda de centenars de petits proveïdors; l’aposta decidida de les diferents administracions per convertir Temporada Alta en un festival de referència; el rigor en la gestió econòmica; la capacitat d’aixecar vies alternatives de finançament del Festival i la recerca de recursos privats per part de Bitò Produccions; i finalment l’arrelament i consolidació del Festival amb el públic i els professionals del nostre país.

Sobre l’evolució de Temporada Alta

Temporada Alta s’inicia el 1992 amb l’objectiu de millorar la presència del teatre a Girona. El primer salt qualitatiu es produeix l’any 1996 quan, més enllà de l’aposta per la producció local, se li dóna també una clara orientació internacional. A partir de l’any 2001 s’esdevé un nou salt: d’una banda, l’ampliació dels llenguatges artístics, que s’obre a disciplines com la dansa, la música i el circ; i, de l’altra, l’inici en la col·laboració amb companyies, productores i teatres públics d’altres àmbits geogràfics, que estrenen al festival les seves produccions. En aquests casos Temporada Alta assumeix les despeses d’arrencada d’espectacles que després s’exhibiran arreu.

L’any 2006 la Generalitat de Catalunya fa una aposta clara per Temporada Alta, que es converteix en el Festival de Tardor de Catalunya. L’any següent el festival comença a comptar amb el suport del Ministerio de Cultura. Entre els anys 2007 i 2012 Temporada Alta i El Canal-Centre d’Arts Escèniques de Salt/Girona treballen conjuntament en la producció d’espectacles, bona part dels quals s’estrenen al Festival. Es tracta d’un model innovador que més tard va fer servir el festival d’Avinyó per articular la seva col·laboració amb produccions i coproduccions creant “La FabricA” que el Festival d’Avinyó va inaugurar el 2013. L’aturada de l’activitat de producció d’El Canal fa que, a partir de l’any 2013, Temporada Alta assumeixi com a pròpies les tasques de producció i coproducció d’espectacles.

Per als propers anys, Temporada Alta vol consolidar-se a nivell artístic com un festival de referència internacional i, al mateix temps, vol passar a ser motor indiscutible de l’escena catalana, ajudant a crear a l’àrea de Girona un ecosistema que faciliti la instal·lació de cada cop més creadors catalans i internacionals, i potenciant la creació local lligat a la creació contemporània.

Temporada Alta vol seguir millorant la relació amb els ciutadans i això es pot fer de moltes maneres: tenint en compte l’opinió de la ciutadania en la configuració de la programació; intentant trobar les vies per tal que ningú no en quedi fora per qüestions econòmiques, de formació o de procedència; i incorporant la veu del ciutadà en l’orientació estratègica del festival a través de la Fundació La Ciutat Invisible.

Sobre el rol del Festival en la producció d’espectacles

La majoria dels grans festivals no només exhibeixen espectacles, sinó que també ajuden a la producció de noves obres. Des dels inicis Temporada Alta ha mirat d’ajudar, de vegades modestament, algunes produccions, fent-se càrrec dels costos d’espai d’assaig i d’estada durant l’última setmana de producció abans de l’estrena i els dies de festival. Però des de fa quatre anys, i com a conseqüència de l’aturada d’El Canal, Temporada Alta ha assumit el rol de motor escènic mitjançant les seves pròpies produccions o coproduccions.

Quan Temporada Alta impulsa una producció pròpia, de vegades en col·laboració amb d’altres, n’assumeix sempre plenament la gestió. La producció d’aquests espectacles compta amb finançament públic i, com és lògic, el festival fa un retiment de comptes tant de la producció com de l’exhibició d’aquests espectacles, seguint els requeriments de l’administració. Quan algun d’aquests espectacles ha continuat la seva exhibició més enllà del Festival (com és el cas de per exemple de Terra Baixa i Lluís Homar a l’edició 2015), i malgrat no tenir-ne cap obligació legal, l’espectacle s’ha continuat auditant. Si l’espectacle genera pèrdues és Bitò Produccions qui les assumeix i si, en canvi, dóna beneficis, Bitò Produccions els reinverteix en el propi Festival.

Un altre capítol són les coproduccions, iniciatives en les quals Temporada Alta participa, però que no gestiona. La gestió recau en una companyia, un teatre o una productora externa. En aquest cas,  Temporada Alta sol donar una ajuda econòmica a fons perdut a la producció a canvi del compromís d’estrenar-lo al Festival. En les coproduccions són les companyies les que n’assumeixen els riscos i Bitò Produccions no hi té res a veure. És habitual que les coproduccions no tinguin beneficis econòmics (com no en tenen pràcticament mai al nostre país les dels festivals, del TNC, del Mercat de les Flors o del Teatre Lliure), perquè no es tracta d’espectacles d’orientació i interès comercial, sinó de teatre d’art, de creació contemporània. L’objectiu amb què es fan aquestes coproduccions és ajudar a la creació escènica catalana perquè pugui investigar, trobar nous camins, tenir major visibilitat dins i fora del nostre país i, alhora, generar llocs de treball i servir de plataforma als talents emergents. Es tracta per dir-ho sense embuts i en termes col·loquials, d’una inversió cultural.

Sobre l’organització de Temporada Alta

Temporada Alta s’organitza en nou àrees de treball: direcció artística; producció; comunicació; màrqueting; “tiqueting”; tècnica; patrocini i mecenatge; administració; i gerència, que és qui té la responsabilitat de coordinació global del projecte. Cadascuna de les àrees té un responsable, que és qui coordina tant els que hi treballen com els voluntaris o persones en pràctiques. Setmanalment els cap de totes les àrees es reuneixen amb la direcció per coordinar la totalitat del Festival.

La societat Bitò Produccions assumeix íntegrament el risc econòmic del Festival i és per tant qui n’ha d’assumir també les pèrdues que es puguin generar, tant si aquestes es deuen a una mala planificació artística, com a una mala gestió econòmica o altres factors que s’escapen de la possibilitat de control per part de Bitò Produccions. Un Festival amb molta programació internacional, moltes estrenes i molta creació contemporània suposa un nivell de risc molt considerable, tant per la incertesa en l’acceptació dels espectacles per part del públic i, per tant, en els ingressos de taquilla, com per l’actual moment econòmic, que no garanteix la continuïtat dels patrocinadors.

Sobre el finançament de Temporada Alta

Els recursos econòmics de Temporada Alta tenen bàsicament tres procedències: la venda d’entrades, les aportacions de patrocinadors o mecenes i les aportacions d’administracions públiques.

En les darreres tres edicions la venda d’entrades suposa entre el 22% i el 30% dels ingressos totals del Festival; el patrocini i mecenatge entre el 20 i el 25%; i les aportacions de l’administració entre el 48% i el 50%. El finançament privat i el finançament públic de Temporada Alta, doncs, estan pràcticament equilibrats al 50%.

En el sistema europeu continental, fora per tant del món anglosaxó, no és possible la subsistència d’un festival escènic del nivell i les característiques de Temporada Alta sense un fort suport públic. Amb tot, Temporada Alta està a la banda baixa d’aportació pública si ho comparem amb els altres grans festivals europeus. Cal destacar que els cinc principals festivals d’arts escèniques d’Europa, el festival d’Avinyó, el Kunstenfestivaldesarts de Brussel·les, el Festwochen de Viena, el RomaEuropa Festival i el Grec Festival disposen d’un finançament públic superior al 50% que oscil·la entre el 52% d’Avinyó i el 75% de Viena.

El model ideal al qual aspirem seria el que proposava Jacques Lang, segons el qual s’hauria d’aspirar a que els costos d’un festival nacional es cobrissin en un 33% per la venda d’entrades, un 33% pel patrocini privat i un 33% per fons públics. Una de les fortaleses de Temporada Alta és precisament que el mecenatge privat ja es troba al 28,6%, format sobretot per petites i mitjanes empreses amb una aportació mitjana de 3.500 euros. Cal destacar que el sistema de mecenatge ideat pel Festival és excepcional i per això els representants de Temporada Alta són convidats en moltes jornades per explicar el model.

Aquestes dades fan pensar que ha de ser possible assolir a mig termini la fita del 33%, tot i que l’actual sistema fiscal no afavoreix el mecenatge. Molt més difícil, certament, serà assolir el 33% dels ingressos per la venda d’entrades. Tenint en compte l’aforament dels teatres de la ciutat i que l’ocupació de Temporada Alta ja mostra ocupacions superiors al 90%, l’única opció seria encarir els preus de les entrades, la qual cosa de cap de les maneres no és una opció de la direcció del Festival. 

Sobre la relació de Temporada Alta amb les administracions públiques

La implicació de les diferents administracions públiques, i molt especialment la de l’Ajuntament de Girona, ha estat decisiva en el desenvolupament de Temporada Alta. Des del començament del Festival, l'Ajuntament de Girona hi ha col·laborat activament mitjançant l'aportació d'una part dels recursos econòmics necessaris per a la seva realització, amb la cessió d’equipaments públics per a l’exhibició i part del personal que hi treballa i assumint un paper principal en la seva promoció i difusió. En certa manera, per bé que la direcció integral del Festival ha estat assumida per Bitò Produccions, l’Ajuntament de Girona ha estat des dels seus inicis un coorganitzador.

Les altres administracions també hi participen de forma activa i important: l’Ajuntament de Salt (a partir del 1998), la Diputació de Girona (1999), la Generalitat de Catalunya (2003), la Unió Europea (2002) i el Ministerio de Cultura (2004).

Un dels grans problemes de l’organització del Festival és l’endarreriment de l’aportació dels fons públics. Bitò Produccions ho compensa amb una gestió acurada dels recursos propis i per tant, fent ús de la tresoreria, a més a més, del finançament bancari. Però al mateix temps, una altra de les dificultats és també la incertesa en saber la quantia aportada just quan s’està realitzant la programació i, per tant, elaborant el pressupost.

La fiscalització pressupostària de Temporada Alta, l’efectuen les institucions públiques que cofinancen el Festival, a les quals s’aporten totes les factures originals amb els seus comprovants de pagament i a les quals es facilita també tot el balanç econòmic de l’empresa Bitó Produccions, a través de les auditories que realitza i encarrega cada any a empreses externes. Des dels inicis de Temporada Alta s’han intervingut i fiscalitzat els comptes del Festival per part de l’Ajuntament de Girona ,i amb l’ Interreg també la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura, el Ministeri d’Hisenda i la Comunitat Europea . En tots els casos els comptes s’han considerat ajustats i correctes.

Sobre la gestió de les entrades i el tiqueting de Temporada Alta

Els preus de les entrades de Temporada Alta oscil·la, normalment entre 2€ la més econòmica i 38€ la més cara. La mitjana de preu de totes les entrades venudes se situa al voltant de 15€. Hi ha descomptes especials per a les persones que opten per a la compra d’un abonament, pels menors de 25 anys, pels col·lectius en risc d’exclusió social, Apropa Cultura, els jubilats i aturats, els titulars del carnet de biblioteques, i els socis i membres del GEiEG, del Club TR3C i del Club de La Ciutat Invisible, entre d’altres.

Cal tenir en compte que, de l’import de cada entrada, un 21% correspon a l’IVA, la qual cosa tampoc no contribueix a un possible increment dels ingressos de taquilla, i un altre 10% als drets d’autor. Amb la resta es cobreix aproximadament el 20% del cost del festival.

Fins a l’any 2011, el sistema de tiqueting el feia l’empresa Serviticket. Des d’aleshores, s’opera amb l’empresa pròpia 101.019 SL, focalitzada en la prestació de serveis tècnics, que també gestiona o ha gestionat el tiqueting d’altres esdeveniments com ara el Festival Ítaca, Portal Blau, el Festival de Música de Torroella, la Gala de premis Enderroc o el FIMAG.

El programa de venda d’entrades és d’una empresa gironina, Koobin, que permet a Temporada Alta tenir l’autogestió del tiqueting amb tota la seva complexitat: programar-ne els continguts, el nombre d’entrades, les reserves, els preus, els descomptes, les comissions, les zones de preu, les promocions, el mapeig dels espais, codificar els col·lectius, programar les visibilitats, etc. Aquest sistema de tiqueting permet fer el seguiment diari de les vendes, resoldre les incidències en temps real i, en general, tenir una autonomia i agilitat que no es disposava amb el tiqueting subcontractat.

Aquest nou programa ha permès a Temporada Alta reduir costos, però sobretot poder constituir bases de dades pròpies, fer comunicacions directes amb els públics, fer-los propostes segmentades, obtenir liquidacions i volums d’assistència en temps real i, finalment, guanyar en agilitat a l’hora de fer promocions o doblar funcions amb rapidesa en cas de necessitat. Avui dia sense un sistema de venda i una gestió de les dades propis un festival innovador de primera línia no pot seguir evolucionant.

La gestió de les reserves a vegades suscita un debat particular, sobretot quan les entrades a determinats espectacles s’esgoten més ràpidament. Les reserves són les entrades que no surten a la venda en un primer moment perquè han estat assignades a premsa, professionals, companyies, espònsors, a algun col·lectiu amb qui s’ha arribat a un acord o destinades a persones o grups amb dificultats d’accés al festival per motius econòmics, però que finalment queden lliures perquè els seus destinataris no n’han disposat. Per exemple, és habitual que per contracte s’hagin d’oferir bones localitats per a la companyia mateix en totes les funcions. Lògicament hi ha vegades que una part de les entrades són inicialment ocupades per aquests conceptes. Si finalment els titulars no ocupen aquestes localitats, es posen a la venda. Es pot donar el cas que durant el transcurs del festival, però sobretot a darrera hora, es trobin entrades disponibles per a espectacles que ja les tenien inicialment esgotades. En el balanç de tancament del festival es dóna el nombre d’espectadors  i les invitacions de cadascuna de les funcions dels espectacles del festival.

El manteniment d’un sistema de tiqueting comporta despeses: llicències, lloguers, millores, actualitzacions, lectores tèrmiques, etc. El fet de treballar amb el sistema de tiqueting actual ha permès, com acrediten les auditories, reduir a la meitat els costos de manteniment i financers que es tenien amb l’anterior proveïdor: les comissions per vendes han baixat del 3,5 % al 2% i les comissions al client final han quedat entre 0,5€ i 1€, quan abans, amb l’anterior proveïdor, eren d’entre 1,90€ i 3,25€. 

Sobre la relació de Temporada Alta amb els artistes i les companyies gironines i amb Girona

Temporada Alta és un festival amb una clara projecció internacional, però al mateix temps vol ser el festival de referència al nostre país, un festival en què tingui un paper bàsic l’autoria catalana, i el motor de creació de les arts escèniques de l’àmbit gironí. Des de la primera edició, en què el Festival va exhibir Degustació amb la companyia el Talleret de Salt, Temporada Alta ha donat una importància molt especial als artistes de les comarques gironines. El festival dóna suport a la seva feina tant participant en la producció d’alguns dels espectacles com programant-ne d’altres. En algunes ocasions són produccions majoritàriament fetes per professionals gironins i en d’altres hi ha una participació important d’artistes de les nostres comarques. En les darreres edicions al festival hi ha hagut prop de 25 espectacles i activitats amb participació d’artistes gironins.

A més, el festival segueix ampliant els seus espais amb la voluntat d’acostar-se més als ciutadans incorporant representacions més enllà del Teatre de Girona, la Planeta, la Mercè, el Teatre de Salt i el Canal. Per exemple, el festival està present a les biblioteques públiques de Girona, a la Casa Pastors, la Casa de Cultura, les Aules de les escoles, a Sant Pere de Galligants, a CaixaForum, l’Església de Sant Domènec o en diversos espais del Barri Vell.

Finalment, destacar que Temporada Alta ja fa alguns anys que ha anat sortint del seu territori original de Girona i Salt per arribar a altres municipis com Bescanó, Celrà, Sant Gregori, Banyoles, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Fornells de la Selva i, fins i tot, Sant Cugat del Vallès i l’Arts Santa Mònica de Barcelona.

Sobre l’àmbit social del Festival

El programa social i educatiu del Festival Temporada Alta pretén apropar-se al seu entorn més immediat i oferir la possibilitat de viure el Festival no només a aquells que poden pagar la seva entrada, sinó també a aquelles entitats, els usuaris dels quals no tindrien cap opció de formar part del Festival.

La cultura és un element fonamental en les societats i és el que té major capacitat de generar processos socials. El consum de cultura, la participació en esdeveniments culturals i la creació s’han convertit en indicadors de nivell de vida tenint en compte que la cultura és un element relacional, democratitzador i integrador.

La proposta del Festival no vol ser exhaustiva ni il·limitada, sinó que vol promoure projectes socioeducatius de qualitat que suposin una implicació tant de les persones que en formen part com del mateix festival. Per aquest any, Temporada Alta prioritza les seves línies d’actuació en dos programes: Apropa Cultura i ConArte, projectes tots ells que compleixen requisits que ens semblen essencials per assolir un retorn real a la societat: estan arrelats al territori, tenen una trajectòria constant i quantificable, estan coliderats per professionals reconeguts i són públics i transparents. Són dos projectes que ens permeten fer partícips del Festival les entitats i persones, formar-ne part i donar a conèixer el llenguatge teatral com una forma d’expressió. Només l’any 2015 més de 500 estudiants i joves es van beneficiar del programa i el Festival va acabar relacionant-se amb una trentena d’entitats gironines per diverses iniciatives.

 • ConArte

Aquest projecte de la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG treballa amb diverses escoles gironines per trencar les barreres entre l'educació reglada i la creació artística. L’objectiu de ConArte és implantar a Girona les arts escèniques en els currículums educatius seguint la metodologia implantada amb resultats exitosos a Mèxic. El Festival n’és un impulsor i col·laborador facilitant a les escoles una interacció amb Temporada Alta de forma permanent: visites d’actors en escoles i instituts, xerrades, representacions teatrals, assistència a espectacles... L’escola Gegant del Rec, l’Institut Vallvera, l’Institut Salvador Espriu, de Salt, l’escola Guillem de Montgrí i l’Institut Montgrí de Torroella de Montgrí són alguns dels centres escolars del projecte.

 • Apropa cultura

És el programa socioeducatiu dels esdeveniments culturals adreçat al sector social El Festival impulsa i treballa en el projecte Apropa Cultura, a través del qual els centres socials gironins que treballen amb persones en risc d’exclusió social poden assistir a la programació habitual dels seus espectacles al preu social de 3 euros. D’aquesta manera s’ofereix com a plataforma col·laborativa que facilita les sinergies entre el propi Festival i les entitats socials per promoure la inclusió i transformació social a partir de la cultura.

A part d’aquestes dues iniciatives, el Festival impulsa programes dedicats als joves, a les escoles i als centres de teatre, que es van modificant cada any.

A més, La Fundació i el Club del Festival donen suport a tots els programes aconseguint finançament d’empreses gironines per cedir butaques a persones i entitats objecte de tot el programa social.

El programa social i educatiu del Festival també treballa individualment amb altres centres educatius i socials com l’Institut Salvador Espriu, la Ludoteca de Salt les Bernardes, la Fundació Plataforma educativa de Girona, la Fundació Oscobe i Càritas, entre d’altres.

Pel Festival aquestes accions exemplifiquen el compromís social i públic de Temporada Alta envers el seu entorn i la voluntat d’invertir esforços i recursos cap a un model social que tingui com un dels eixos bàsics l’accés a la cultura per part de tota la ciutadania, tenint present que el retorn a aquestes acciones és multiplicador.

Sobre els voluntaris de Temporada Alta

Tal com fan els grans festivals europeus i amb la voluntat de ser permeables respecte al seu entorn, de tenir una relació diferent amb la ciutadania i de tenir una sensibilitat especial, Temporada Alta disposa d’un nombre de fins a 30 voluntaris en cada edició. De fet, el festival segueix la línia dels grans festivals que han introduït la figura del voluntari per tal de ser proper al seu públic.

L’objectiu del festival és obrir-se i donar l’oportunitat a persones que els agradin els esdeveniments culturals o l’organització d’espectacles per tal que ho puguin viure en primera persona. Cal destacar que en les darreres edicions el Festival rep un nombre de sol·licituds molt superior a les persones que podem acollir. En aquest cas, el Festival realitza entrevistes per conèixer el perfil i la disponibilitat.

Bitò Produccions té especial cura que la tasca dels voluntaris no ocupi en cap cas ni substitueixi cap lloc de treball. Els 30 voluntaris no realitzen en cap cas funcions executives sinó de suport a tasques diverses de comunicació, producció i mecenatge. És més, Bitò Produccions dedica molts esforços en la coordinació i el seguiment de la seva tasca conscient que la seva participació representa un valor afegit de primer ordre.

El Festival ofereix la possibilitat als voluntaris de:

 • Viure el festival i conèixer el seu funcionament intern.
   
 • Estar en contacte amb actors i directors.
   
 • Estar al costat d’altres persones amb inquietuds semblants.
   
 • Aconseguir experiència en el món dels festivals culturals.

Però a més, el festival organitza de forma periòdica sessions de formació per explicar als voluntaris com funciona el festival ja sigui des de la programació artística, el tiqueting, la producció, la comunicació o el mecenatge, un procés formatiu al qual s’hi dediquen totes les àrees de Bitò Produccions. A més s’inclou un seminari per a la gestió de públic impartit per una experta que dóna eines per atendre el públic, treballant l’autocontrol, l’empatia, la improvisació, la resolució de conflictes... basats totes elles en tècniques teatrals.

Sobre Bitò Produccions

Bitò Produccions és una entitat mercantil privada nascuda el 1991 que té per objecte la gestió, creació, producció i distribució de productes culturals, especialment relacionats amb les arts escèniques. És una de les productores més grans de l’Estat i té una plantilla fixa a plena dedicació de 24 persones, però en funció del Festival o les produccions pot arribar a tenir més de 100 persones contractades.

Conscients de la transcendència social de Temporada Alta, els comptes anuals de Bitò Produccions són auditats des de l’any 2009 més enllà dels estrictes controls interns. Aquesta és una pràctica de Bitò Produccions des del 2009 tot i no tenir l’obligació de fer-ho en aquell moment. Com és natural, l’aportació de fons públics exigeix el màxim control econòmic, financer i legal, amb més intensitat si cal que l’estrictament exigible per normativa. És per aquesta raó que s’auditen a banda i de forma específica tots els projectes de la companyia que tinguin aportació de fons públics.

A banda del festival, aquestes són algunes de les principals activitats que ha dut o duu a terme Bitò Produccions:

 • Ha produït més de 70 espectacles i al voltant de 3.000 funcions, amb més d’1,5 milions d’espectadors. Per destacar-ne algunes: La reina de Bellesa de Leenane, A little night music; La Plaça de Diamant; Primer Amor; Copenhaguen; El dubte; Toc-toc; El Crèdit; Conillet; El preu ..
   
 • Del 1992 al 2013, gestió, direcció i producció de campanyes de teatre escolar.
   
 • Organització, producció o gestió d’altres festivals: Porta Ferrada 2013, FIMAG 2015, Festival Antiqua, Obra Social la Caixa.
   
 • Programació i gestió de Teatres Municipals (Teatre de Salt, Teatre de Blanes i Teatre de Lloret).
   
 • Produccions executives pel Festival de Peralada, Teatre Nacional de Catalunya, Festival Grec i altres.
   
 • Organització i gestió de gires d’espectacles d’altres companyies o teatres públics (Teatro Español de Madrid, TNC, Teatre Lliure, Companyia Flotats, Sergi López, etc.).
   
 • Producció de gires per l’Obra Social de la Caixa (Té a la Menta, conferències i tallers en Caixa Fòrums, a més del Festival Antiqua citat anteriorment).
Sobre la Fundació La Ciutat Invisible

La Ciutat Invisible és una fundació sense ànim de lucre promoguda per Bitò Produccions que es constitueix el 2013 amb la voluntat de potenciar la capitalitat de Girona com a ciutat cultural. En concret, centra la seva activitat en aquests objectius:

 • Treballar des del món de la cultura per a un nou paradigma: l’Europa de les ciutats, l’Europa de la cultura.
   
 • Posar en contacte el sector privat i el públic per treballar junts buscant noves fórmules de gestió de la cultura i ajudar que sigui accessible per a tots els ciutadans.
   
 • Crear un espai de reflexió sobre el funcionament de la cultura en el futur i sobretot de la relació entre cultura, educació i ciutadania.
   
 • Col·laborar per convertir Girona i la seva àrea urbana en “la ciutat del teatre”.
   
 • Crear un marc estable de reflexió i debat al servei de la societat i investigar en la formació de nous públics.
   
 • Col·laborar a consolidar Temporada Alta com el festival de referència del sud de Europa i aconseguir una base de suport popular i la implicació de la ciutadania a nivell econòmic, participatiu i de debat.

Pel que a aquest últim punt, la seva relació amb el Festival, la Fundació realitza diverses activitats: en primer lloc, el Cercle de la Fundació promou l’exhibició d’un espectacle internacional assumint part de pagament del caixet. A part, també organitza jornades de debat i conferències paral·leles al festival i finalment participa activament al programa social del Festival amb part del finançament.

La Fundació és una entitat que, tot i ser promoguda per Bitò Produccions, és autònoma i independent en base al pla d’actuació que s’aprova cada any. Tota la informació de la Fundació està a www.ciutatinvisible.org

Un festival de Bitò amb la col·laboració de:
Patrons principals:
Mitjans patrocinadors:
Mitjà Oficial:
Amb el patrocini de: